Algemene Verhuurvoorwaarden

Algemene Verhuur voorwaarden van Snoek Heiwerken

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

AV : de algemene voorwaarden.

Dagen : alle kalenderdagen.

Machine : hoogwerkers machines en/of materialen die door Snoek Heiwerken vof krachtens Overeenkomst aan een Huurder worden verhuurd.

Huurder : ieder die met Snoek Heiwerken een overeenkomst sluit als bedoeld onder artikel 2.

Overeenkomst: iedere onder artikel 2 bedoelde overeenkomst.

Artikel 2.

Toepasselijkheid

Deze AV zijn van toepassing op alle Overeenkomsten van huur en verhuur die worden aangegaan door Snoek Heiwerken, voor zover zij daarbij als verhuurder optreedt.

Artikel 3. Huurperiode en huurprijzen

3.1 De huurovereenkomst
wordt aangegaan voor perioden van dagen, weken en/of maanden, tenzij anders is overeengekomen.
3.2 Indien Huurder geen gebruik maakt van de Machine komt dit voor zijn risico en heeft dit derhalve geen invloed op zijn betalingsverplichtingen, tenzij deze verhindering van onredelijk lange duur is, zulks ter beoordeling van Snoek Heiwerken , of het gevolg is van een omstandigheid waarvan Snoek Heiwerken een verwijt kan worden gemaakt.
3.3 Huurprijzen zijn de prijzen exclusief btw en bijkomende kosten(waaronder transport) van Snoek Heiwerken volgens de door haar gehanteerde prijslijsten. Voor speciaal uitgeruste Machines, continudiensten, zater-, zon-, en feestdagen gelden afwijkende tarieven.
3.4 De door Huurder verschuldigde huursom wordt berekend vanaf de dag waarop de Machine is verhuurd tot en met de beëindigingsdatum, zijnde de dag waarop de Machine ingevolge artikel 6.1 wordt opgehaald.
3.5 Wordt een Machine eerder dan overeengekomen afgemeld, dan is de huurprijs voor deze kortere periode verschuldigd, zonder berekening van de eventuele prijskorting voor de eerder overeengekomen langere huurperiode.

Artikel 4. Aanvang Overeenkomst
4.1 Aflevering vindt plaats door ter beschikkingstelling van de Machine aan Huurder op een door Huurder duidelijk omschreven locatie. De kosten voor aan- en afvoer van de Machine komen voor rekening van Huurder.
4.2 Huurder garandeert een goede toegankelijkheid van de in lid 1
genoemde locatie voor het betreffende transportmiddel. Als door on voldoende bereikbaarheid van deze locatie de Machine niet kan worden afgeleverd, heeft Snoek Handelsonderneming vof het recht deze rit en de gederfde huur bij Huurder in rekening te brengen.
4.3 Snoek Handelsonderneming vof bepaalt de exacte plaats waar de Machine wordt neergezet.
4.4 Huurder tekent het bij aflevering te overhandigen ontvangstrapport voor juiste en volledige aflevering en voor de staat van de Machine. Indien aflevering plaatsvindt bij afwezigheid van Huurder wordt een ontvangstrapport achtergelaten bij de Machine. Huurder dient aan de hand van dit rapport de Machine te controleren en verschillen direct telefonisch te melden bij Snoek Heiwerken. Indien Huurder het ontvangstrapport niet vóór aanvang van de werkzaamheden ondertekend retourneert, verklaart Huurder zich automatisch akkoord met de juiste aflevering en staat van de Machine en met de inhoud van het ontvangstrapport.

Artikel 5. Gebruik
5.1 Zodra de Machine ter beschikking is gesteld aan Huurder is hij volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de in huur genomen Machine en is het gebruik ervan voor zijn rekening en risico. Huurder zal als een goed huisvader zorg dragen voor de Machine en deze op doeltreffende wijze beveiligen.
5.2 Huurder zal de Machine op deskundige wijze gebruiken, slechts conform het doel waarvoor deze is gemaakt. Indien aan het gebruik door Huurder bepaalde risico’s verbonden zijn, is Huurder verplicht Snoek Heiwerken hiervan voor aanvang van de Overeenkomst schriftelijk in kennis te stellen.
5.3 Gedurende de huurperiode is Huurder verplicht alle ter zake geldende veiligheidsvoorschriften en andere voorschriften vanwege de overheid in acht te nemen. Huurder vrijwaart Snoek Heiwerken voor alle schade voortvloeiende uit het niet door Huurder in acht nemen van deze voorschriften. Huurder dient zelf zorg te dragen voor vergunningen, rijbewijzen, e.d., benodigd voor het gebruik van de Machine. Eventuele kosten die daarmee samenhangen zijn voor rekening van Huurder.
5.4 Het is Huurder niet toegestaan:
a. de Machine naar een andere locatie te vervoeren of voor een ander werk te gebruiken.
b. aan de Machine reparaties uit te voeren dan wel vervangende onderdelen en/of andere veranderingen aan te brengen aan de Machine, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Snoek Heiwerken en het gestelde in artikel 5.5 en 5.6.
c. de Machine onder te verhuren, te verpanden, te bezwaren of op enigerlei andere wijze aan een derde ter beschikking te stellen.
5.5 Huurder zal de Machine van brandstof voorzien, eventuele accu’s opladen en de Machine regelmatig reinigen.
5.6 Huurder zal dagelijks:
a. de Machine controleren op juiste werking
b. het niveau van de smeerolie, koelvloeistof, antivries, accuwater, hydraulische olie, remvloeistof en eventuele andere vloeistoffen controleren en zo nodig bijvullen conform de voorschriften
c. de conditie van de diverse vloeistofsystemen van de Machine, zoals slangen en koppelingen, inspecteren.
5.7 Bij diefstal van de Machine of bij het constateren van schade, dreigende schade of enig defect aan de Machine, is Huurder verplicht Snoek Heiwerken onverwijld op de hoogte te stellen. In geval van diefstal is Huurder verplicht direct aangifte te doen bij de politie. Indien Snoek Heiwerken enige schade lijdt als gevolg van het niet nakomen van deze meldingsverplichting is Huurder voor deze schade aansprakelijk.
5.8 Bij diefstal van de Machine wordt de waarde van de Machine bij de Huurder in rekening gebracht.
5.8 Huurder is verplicht op verzoek van Snoek Heiwerken de Machine voor inspectie en/of ander dan dagelijks onderhoud ter beschikking te stellen. Huurder geeft Snoek Heiwerken op voorhand toestemming de gebouwen en terreinen van Huurder c.q. de gebouwen en terreinen waar de Machine zich bevindt te betreden.
5.9 Indien een Overeenkomst is gesloten met meerdere Huurders zullen alle verplichtingen uit de Overeenkomst aan de zijde van Huurders hoofdelijk zijn.
5.10 Huurder is verplicht Snoek Heiwerken in staat te stellen op de Machine (licht-)reclame, aanduidingen of anderszins aan te brengen. Huurder is eerst gerechtigd voor de duur van de Overeenkomst op de Machine (licht-) reclame, aanduidingen of anderszins aan te brengen na uitdrukkelijke toestemming daartoe van Snoek Heiwerken; eventuele daarvoor verschuldigde reclamegelden zijn voor rekening van Huurder.
5.11 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst komen verschuldigde precariogelden voor rekening van Huurder.

Artikel 6. Einde Overeenkomst
6.1 Huurder dient de Machine uiterlijk één werkdag voor het einde van de Overeenkomst of zo veel eerder als Huurder de Machine wenst terug te geven, af te melden bij Snoek Heiwerken, tenzij anders overeengekomen. Indien Huurder de Machine afmeldt op de dag waarop de Machine wordt opgehaald, heeft Snoek Heiwerken het recht een dag extra huur in rekening te brengen. De Overeenkomst eindigt eerst op het moment dat Snoek Heiwerken de Machine heeft opgehaald.
6.2 Huurder zal de locatie waar Snoek Heiwerken de Machine dient op te halen duidelijk omschreven aangeven en de Machine transport klaar gereed houden. Huurder is verplicht te zorgen voor een goede toegankelijkheid van deze locatie voor het betreffende transportmiddel. Indien de locatie niet goed bereikbaar is en de Machine als gevolg daarvan niet kan worden opgehaald, heeft Snoek Handelsonderneming vof het recht deze rit en de gederfde huur in rekening te brengen bij Huurder.
6.3 Huurder zal de Machine schoon, voorzien van opgeladen accu en/of een volle brandstoftank teruggeven. Bij het einde van de Overeenkomst vindt een controle plaats en wordt door Snoek Handelsonderneming of een controle rapport opgemaakt waarvan Huurder, bij afwijkingen ten opzichte van de staat van de Machine bij aflevering, een exemplaar ontvangt. Indien Huurder deze verplichtingen niet nakomt of de Machine anderszins niet in orde is, komen de extra kosten die Snoek Heiwerken moet maken voor rekening van Huurder.
6.4 Indien het voor Snoek Heiwerken niet mogelijk is de Machine direct op te halen, dient Huurder ervoor te zorgen dat de Machine gedurende een redelijke termijn op de afhaal locatie kan blijven staan. Eventuele kosten die hiermee verband houden, komen voor rekening van Huurder. Een en ander is niet van invloed op de huursom.

Artikel 7. Verplichtingen Snoek Heiwerken
7.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 10 garandeert Snoek Heiwerken jegens Huurder de deugdelijkheid en goede kwaliteit van de door Snoek Heiwerken verhuurde Machine. Indien Snoek Heiwerken de Machine bij een derde heeft ingehuurd, gaat deze garantie nimmer verder dan de garantieverplichting van deze derde jegens Snoek Heiwerken en het verhaal dat deze derde biedt.
7.2 Desgewenst geeft Snoek Heiwerken Huurder advies over de te huren Machine. Alle door Snoek Heiwerken aan Huurder verstrekte adviezen worden naar beste kunnen verstrekt en uitgevoerd. Snoek Heiwerken is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de verstrekte adviezen.
7.3 Indien Huurder Snoek Heiwerken op de hoogte stelt van een geconstateerd defect of schade aan de Machine, zal Snoek Heiwerken het defect of de schade terstond in behandeling nemen. Indien reparatie niet binnen 24 uur kan worden uitgevoerd (zater-,zon-en feestdagen niet meegerekend), zal Snoek Heiwerken Huurder een zoveel mogelijk gelijkwaardige vervangende Machine ter beschikking stellen. Deze regeling geldt niet in geval van onzorgvuldig of onkundig gebruik, opzet en/of nalatigheid van Huurder. Artikel 3.2 is van toepassing.

Artikel 8. Ontbinding
8.1 Snoek Heiwerken heeft het recht, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan Huurder te ontbinden in geval van:
a. niet behoorlijke nakoming door Huurder van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst
b. aanvraag van faillissement of surseance van betaling van Huurder
c. beslag op de Machine door derden
d. omstandigheden bij Huurder, welke een aanmerkelijke verzwaring van het risico van Snoek Heiwerken met zich brengen en/of de normale afwikkeling van de Overeenkomst kunnen belemmeren.
8.2 In geval sprake is van overmacht heeft Snoek Heiwerken het recht de Overeenkomst zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, ofwel de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat Snoek Heiwerken verplicht zal zijn tot enige schadevergoeding.

Artikel 9. Betaling
Facturering van de huursom door Snoek Heiwerken aan Huurder geschiedt naar keuze van Snoek Heiwerken per dag, per week of per maand. Alle betaling en die krachtens deze AV aan Snoek Heiwerken dienen te worden gedaan, moeten binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige verrekening uit welke hoofde ook, geschieden door bijschrijving in de valuta waarin is gefactureerd op het rekeningnummer dat is vermeld op de factuur.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en Verzekering
10.1 Snoek Heiwerken is, behoudens voor zover de wet dwingendrechtelijk de verplichting tot schadevergoeding bij Snoek Heiwerken legt en behoudens die gevallen waarin sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Snoek Heiwerken, niet aansprakelijk voor:
a. schade als gevolg van vertraagde aflevering en/of de uitrusting van een ondeugdelijke Machine, dan wel andere handelingen
b. schade veroorzaakt door opzet, schuld of nalatigheid van degenen van wie Snoek Heiwerken zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient, in wiens dienst deze ook staan
c. schade veroorzaakt door de door Snoek Heiwerken gebruikte hulp- en vervoermiddelen. In die gevallen waarin Snoek Heiwerken aansprakelijk is, is deze beperkt tot het bedrag waarop de door Snoek Heiwerken afgesloten verzekering aanspraak geeft, dan wel tot het bedrag waarvoor Snoek Heiwerken redelijkerwijs, vanwege de binnen de branche geldende normen, verzekerd had behoren te zijn.
10.2 Gedurende de periode dat de Machine zich in de macht van Huurder bevindt, is Huurder jegens Snoek Heiwerken aansprakelijk voor alle schade aan de Machine, ongeacht of deze schade door enige verzekering wordt vergoed. Onder schade dient tevens te worden verstaan vermissing, verduistering, vervreemding, diefstal en totaal verlies.
10.3 Huurder vrijwaart Snoek Heiwerken voor de looptijd van de Overeenkomst tegen alle aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdend met of met het gebruik van de Machine.
10.4 Op verzoek van Huurder verzorgt Snoek Heiwerken de cascoverzekering conform polisvoorwaarde en die bij Snoek Heiwerken ter inzage liggen; in dat geval wordt de door Huurder verschuldigde premie plus kosten tegelijk met de huursom aan Huurder gefactureerd.
10.5 De verzekering uit hoofde van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) wordt verzorgd door Snoek Heiwerken. De voorwaarden van deze verzekering liggen ter inzage bij Snoek Heiwerken. De premie die Snoek Heiwerken voor de Machine gehouden is te betalen uit hoofde van de W.A.M. is verwerkt in de huurprijs.
10.6 Voor elke gebeurtenis die gedekt wordt door een van bovengenoemde verzekeringen is Huurder aan Snoek Heiwerken een bedrag aan eigen risico verschuldigd. De hoogte van het eigen risico is vastgesteld in het verzekeringsoverzicht dat bij Snoek Heiwerken ter inzage ligt.
10.7 Indien de Machine verloren gaat of beschadigd wordt, moeten de schadepenningen aan Snoek Heiwerken worden betaald. Huurder is gehouden zijn verzekeraars van de ze verplichting in kennis te stellen, alsmede Snoek Heiwerken de namen en adressen van zijn verzekeraars op te geven. Snoek Heiwerken is gerechtigd die verzekeraars ervan op de hoogte te stellen dat verzekeringspenningen voor de aan Snoek Heiwerken in eigendom toebehorende Machine aan Snoek Heiwerken voldaan moeten worden.

Artikel 11. Bewijs
Ten aanzien van de geldelijke omvang van de wederkerige verplichtingen uit met Snoek Heiwerken gesloten overeenkomsten voorvloeiende zijn, behoudens tegenbewijs met alle middelen, de administratieve gegevens van Snoek Heiwerken beslissend.

Artikel 12. Toepasselijk recht
Op alle Overeenkomsten of daaruit voortvloeiende Overeenkomsten van Snoek Heiwerken  met Huurder en deze AV is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13. Bevoegde rechter
De bevoegde rechter te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd geschillen die uit de tussen Snoek Heiwerken en Huurder gesloten Overeenkomsten voortvloeien te berechten, tenzij Snoek Handelsonderneming vof de voorkeur eraan geeft de bevoegde rechter van de woonplaats van Huurder te kiezen. Snoek Heiwerken

Noordspierdijkerweg 205   1643 NP Spierdijk
Tel. 06-53121471
www.snoekheiwerken.nl

Huurder……………………………………………………..

Verhuurder…………………………………………………

Top